Rosul itu ada berapa ?

Rosul itu ada berapa 

 

Nama nama rosul yang wajib kita hafal dan ketahui ada 25 .

Sedangkan jumlah keseluruhan para rosul ada 313 . mungkin ini tidak banyak di ketahui orang yakni tentang nama para rosul yang berjumlah 313 tersebut .


Berikut nama nama rosul yang alangkah baiknya kita juga tau
1 Adam                           106 Imshon                      210 Saalum

2 Tsits                              107 Kabiir                         211 Asyh

3 Anuwsy                        108 Saabath                     212 Harooban

4 Qiynaaq                       109 Ibaad                          213 Jaabuk

5 Mahyaa’iyl                   110 Basylakh                     214 Aabuj

6 Akhnuwkh                   111 Rihaan                        215 Miynats

7 Idris                              112 Imdan                         216 Qoonukh

8 Mutawatsilakh              113 Mirqoon                     217 Dirbaan

9 Nuh                               114 Hanaan                      218 Shokhim

10 Hud                             115 Lawhaan                    219 Haaridh

11 Abhaf                          116 Walum                       220 Haarodh

12 Murdaaziyman            117 Ba’yul                         221 Harqiil

13 Tsari’                            118 Bishosh                     222 Nu’man

14 Sholeh                         119 Hibaan                       223 Azmiil

15 Arfakhtsyad                120 Afliq                            224 Murohhim

16 Shofwaan                    121 Qoozim                      225 Midaas

17 Handholah                  122 Ludhoyr                     226 Yanuuh

18 Luth                              123 Wariisa                      227 Yunus

19 Ishoon                          124 Midh’as                      228 SaaSaan

20 Ibrahim                        125 Hudzamah                 229 Furyum

21 Isma’il                           126 Syarwahil                   230 Farbusy

22 Ishaq                             127 Ma’na’il                      231 Shohib

23 Ya’qub                           128 Mudrik                      232 Ruknu

24 Yusuf                             129 Hariim                       233 Aamir

25 Tsama’il                         130 Baarigh                     234 Sahnaq

26 Tsu’ayb                          131 Harmiil                     235 Zakhun

27 Musa                              132 Jaabadz                    236 Hiinyam

28 Luthoon                         133 Dzarqon                   237 Iyaab

29 Ya’wa                              134 Ushfun                      238 Shibah

30 Harun                             135 Barjaaj                      239 Arofun

31 Kaylun                            136 Naawi                       240 Mikhlad

32 Yusya’                              137 Hazruyiin                 241 Marhum

33 Daaniyaal                       138 Isybiil                         242 Shonid

34 Bunasy                            139 Ithoof                        243 Gholib

35 Balyaa                             140 Mahiil                        244 Abdullah

36 Armiyaa                          141 Zanjiil                         245 Adruzin

37 Yunus                              142 Tsamithon                 246 Idasaan

38 Ilyas                                  143 Alqowm                     247 Zahron

39 Sulaiman                         144 Hawbalad                  248 Bayi’

40 Daud                                145 Solih                           249 Nuzhoyr

41 Ilyasa’                               146 Saanukh                    250 Hawziban

42 Ayub                                 147 Raamiil                      251 Kaayiwuasyim

43 A’us                                   148 Zaamiil                      252 Fatwan

44 Dzanin                              149 Qoosim                     253 Aabun

45 Alhami’                               150 Baayil                         254 Rabakh

46 Tsabits                              151 Yaazil                         255 Shoobih

47 Ghobir                              152 Kablaan                     256 Musalun

48 Hamilan                            153 Baatir                        257 Hijaan

49 Dzulkifli                             154 Haajim                      258 Rawbal

50 Uzair                                  155 Jaawih                       259 Rabuun

51 Azkolan                             156 Jaamir                       260 Mu’iilan

52 Izan                                    157 Haajin                       261 Saabi’an

53 Alwun                                158 Raasil                        262 Arjiil

54 Zayin                                  159 Waasim                    263 Bayaghiin

55 Aazim                                 160 Raadan                     264 Mutadhih

56 Harbad                               161 Saadim                     265 Rahiin

57 Syadzun                             162 Syu’tsan                    266 Mihros

58 Sa’ad                                   163 Jaazaan                     267 Saahin

59 Gholib                                164 Shoohid                     268 Hirfaan

60 Syamaas                            165 Shohban                    269 Mahmuun

61 Syam’un                             166 Kalwan                       270 Hawdhoon

62 Fiyaadh                              167 Shoo’id                       271 Alba’uts

63 Qidhon                               168 Ghifron                      272 Wa’id

64 Saarom                              169 Ghooyir                      273 Rahbul

65 Ghinadh                             170 Lahuun                       274 Biyghon

66 Saanim                               171 Baldakh                     275 Batiihun

67 Ardhun                               172 Haydaan                    276 Hathobaan

68 Babuzir                               173 Lawii                           277 Aamil

69 Kazkol                                 174 Habro’a                      278 Zahirom

70 Baasil                                  175 Naashii                       279 Iysaa

71 Baasan                                176 Haafik                        280 Shobiyh

72 Lakhin                                 177 Khoofikh                    281 Yathbu’

73 Ilshots                                 178 Kaashikh                    282 Jaarih

74 Rasugh                                179 Laafats                        283 Shohiyb

75 Rusy’in                                 180 Naayim                       284 Shihats

76 Alamun                                181 Haasyim                     285 Kalamaan

77 Lawqhun                              182 Hajaam                      286 Bawumii

78 Barsuwa                               183 Miyzad                       287 Syumyawun

79 Al’azhim                                184 Isyamaan                   288 Arodhun

80 Ratsaad                                185 Rahiilan                       289 Hawkhor

81 Syarib                                    186 Lathif                           290 Yaliyq

82 Habil                                      187 Barthofun                  291 Bari’

83 Mublan                                  188 A’ban                          292 Aa’iil

84 Imron                                     189 Awroidh                     293 Kan’aan

85 Harib                                      190 Muhmuthshir            294 Hifdun

86 Jurits                                       191 Aaniin                       295 Hismaan

87 Tsima’                                     192 Namakh                     296 Yasma’

88 Dhorikh                                  193 Hunudwal                  297 Arifur

89 Sifaan                                      194 Mibshol                     298 Aromin

90 Qubayl                                    195 Mudh’ataam              299 Fadh’an

91 Dhofdho                                 196 Thomil                        300 Fadhhan

92 Ishoon                                     197 Thoobikh                    301 Shoqhoon

93 Ishof                                        198 Muhmam                   302 Syam’un

94 Shodif                                     199 Hajrom                        303 Rishosh

95 Barwa’                                     200 Adawan                      304 Aqlibuun

96 Haashiim                                201 Munbidz                     305 Saakhim

97 Hiyaan                                    202 Baarun                        306 Khoo’iil

98 Aashim                                  203 Raawan                        307 Ikhyaal

99 Wijaan                                    204 Mu’biin                         308 Hiyaaj

100 Mishda’                                205 Muzaahiim                    309 Zakariya

101 Aaris                                     206 Yaniidz                        310 Yahya

102 Syarhabil                             207 Lamii                           311 Jurhas

103 Harbiil                                  208 Firdaan                       312 Isa ibnu Maryam

104 Hazqiil                                  209 Jaabir                          313 Muhammad SAW

105 Asymu’il

 

 

Jumlah nabi ada 124.000 . dan sebagai umat islam kita wajib mengetahui 25 Nabi tersebut . dan 5 diantaranya adalah Ulul Azmi (bahasa Arab: Ø£ÙˆÙ„والعزم Ulu al-Azmi) adalah sebuah gelar khusus bagi golongan nabi pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa .

 Setiap rasul adalah nabi namun tidak setiap nabi adalah rasul .


Demikian tadi sedikit artikel tentang jumlah rosul sebagai tambahan ilmu yang bermanfa’at  .

Kebenaran datangnya dari Allah s.w.t  dan kesalahan datang dari manusia itu sendiri ,

 

 

Bangun_ 


Live Chat

Berita


Millennial Road Safety Festival.


Jalan Jalan Islami TVRI


SAFETY RIDING SANTRI PONDOK MODERN SELAMAT KENDAL


indomie sapa santri


peserta lomba Festival Film Pendek MUI 2016


video SMP Unggulan Pondok Modern Selamat Juara 1


PROFIL PONDOK MODERN SELAMAT